Liên hệ với Linh's Gallery

Linh's Gallery cung cấp cho Hoạ sĩ một không gian trưng bày và bán các tác phẩm nghệ thuật trực tuyến khi đã đăng ký vào hệ thống. Sau khi việc giao dịch tác phẩm đã thực hiện thành công với một khách hàng do Linh's Gallery giới thiệu, Linh's Gallery thu hoa hồng theo qui định trong điều khoản với mục đích duy trì sàn giao dịch và hỗ trợ Hoạ sĩ. Linh's Gallery có thể công khai trưng bày và công khai đăng tải các tác phẩm nghệ thuật ở các kênh bán hàng trực tuyến khác, xem, sử dụng, cắt xén, thay đổi kích cỡ và quảng cáo nội dung các tác phẩm nhằm mục đích giới thiệu tác phẩm và phát triển Linh's Gallery.

Liên hệ với chúng tôi