Chính sách dành cho tác giả

Các tác giả gửi tranh tại Linh's gallery sẽ được bảo toàn các quyền sau với tác phẩm:

- Nhận chi phí thù lao từ việc bán tranh và / hoặc bán tác quyền (theo thỏa thuận)

- Ký tên trên tác phẩm và xác nhận tác quyền (với tranh tự sáng tác, theo thỏa thuận)

- Đề cập đến tên gọi, hình ảnh tác phẩm trong Hồ sơ nghệ thuật cá nhân

- Thu hồi tác phẩm vì những lý do chính đáng (theo thỏa thuận có xác nhận bằng văn bản với Linh Gallery)

- Tham gia giải quyết các tranh chấp về bản quyền và tác quyền.